Adatvédelem

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 

II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

III. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

IV. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK 

V. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYES ADATKEZELÉSEK 

VI. WEBOLDALON MEGJELENÍTETT KÉP- ÉS VIDEÓFELVÉTELEK 

VII. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE 

VIII. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

IX. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

X. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

I. A szabályzat célja és hatálya

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük. 

A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 3. § 2. pontjában, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR rendelet”) az irányadó. 

A jelen Szabályzat célja, hogy biztosítsa a kezelt adatok vonatkozásában az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, valamint megfelelő tájékoztatást adjon a Partnerek részére az alkalmazott adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezésekről. 

Németh Boglárka egyéni vállalkozó (székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 12/C 5a., egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 58092538) és Róka Ádám egyéni vállalkozó (székhely: 8272 Balatoncsicsó, Gyöngyvirág utca 12, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 58092624) (a továbbiakban együttesen: Adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak: 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. 

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://nivegy.com/ (a továbbiakban: Weboldal), https://www.facebook.com/nivegy-volgy, https://www.instagram.com/nivegy_volgy 

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://nivegy.com/adatvedelem
Az Adatkezelőknek jogában áll a jelen Szabályzat rendelkezéseit módosítani. 

A jelen szabályzat és annak módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelők és elérhetőségeik: 

Név 1: Németh Boglárka egyéni vállalkozó
Székhely 1: 8200 Veszprém, Viola utca 12/C 5a.
E-mail 1:nivegy@nivegy.com
Telefon 1: +36 20/565-7910 

Név 2: Róka Ádám egyéni vállalkozó
Székhely 2: 8272 Balatoncsicsó, Gyöngyvirág utca 12.
E-mail 2:nivegy@nivegy.com
Telefon 2: +36 20/565-7910 

Az Adatkezelő a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz. Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jóváhagyott cél érdekében és a vonatkozó jogszabályoknak, a jelen szabályzatnak megfelelően jogosult és köteles feldolgozni. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással, jelen Szabályzat alapján lehet átadni. 

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az nivegy@nivegy.com elektronikus, vagy a 8272 Balatoncsicsó, Gyöngyvirág utca 12. postai levelezési címen. A személyes adatok törlését, helyesbítését, zárolását is az előbbi címeken lehet kérni. 

II. A szabályzat célja és hatálya

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „különleges adat”: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

3. „hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

4. „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

5. „nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

6. „adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

7. „adatkezelés korlátozása”: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

8. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

9. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; GDPR rendelet szerinti definíció), az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; (Info tv. szerinti fogalommeghatározás)

10. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

11. „adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

12. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

13. „az érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

14. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak,

15. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

16. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

17. „jóváhagyott cél”: az Adatkezelő által megkötött szerződések teljesítéséhez (létrehozásához, tartalmuk meghatározásához, módosításához, számlázáshoz, igényérvényesítéshez) szükséges mértékű adatfeldolgozás.

 Az előbbiek alapján az Adatkezelő minden személyes adatnak minősülő és olyan adat tekintetében, amelyet részére az általa kötött szerződések, kapcsolatfelvétel során, vagy egyéb úton adtak meg adatkezelőnek minősül.

III. Általános szabályok

Az adatkezelés jogalapja és célja

1. Az adatkezelés jogalapja adatkezelési célonként eltérő, amelyről jelen tájékoztató részletes leírást tartalmaz. Az adatkezelés jogalapja pl. információkérés, kapcsolatfelvétel esetén a GDPR rendelet 6. cikk (1) a) pontja, így az érintett személyes hozzájárulása. Személyes adatainak a kapcsolatfelvétel vagy a szerződéskötés során való megadásával és elküldésével az érintett kifejezetten hozzájárul a megadott adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. A személyes adatok közvetlenül az érintettektől származnak. Amennyiben adatait harmadik személy küldi el részünkre, úgy arról tájékoztatjuk, és tiltakozása esetén az adatokat töröljük.

2. Hozzájárulás hiányában az érintett személyes adata kezelhető akkor is, ha

 • a.) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (pl. számlázási adatok, Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (1) a) pontja, GDPR rendelet 6. cikk. (1) c) pontja, a továbbiakban kötelező adatkezelés); 
 • b.)  az a. pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult (Infotv. 5. § (1) b) pontja); 
 • c.) az a. pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos (Infotv. 5. § (1) c) pontja); 
 • d.) az a. pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos (Infotv. 5. § (1) d) pontja).

3. Személyes adat kezelhető továbbá akkor is, ha

 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (pl. adásvételi szerződések megkötéséhez szükséges adatok, illetőleg az adásvételi szerződés teljesítése során a felek közötti kommunikációhoz szükséges adatok, például e-mail cím, telefonszám; GDPR rendelet 6. cikk (1) b) pontja). 
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (GDPR rendelet 6. cikk (1) f) pontja). Jelen pont alapján történő adatkezelést megelőzően az Adatkezelő köteles elvégezni az érdekmérlegelési tesztet, amelynek eredményéről az érintettet köteles az adatkezelésről való tájékoztatással egyidejűleg tájékoztatni. 

4. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti:

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

5. Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, úgy az adatkezelés kötelező. Kötelező az adatok felvétele és átadása az illetékes nemzeti adó- és vámhatóság felé (elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon) a biztosítási jogviszony kapcsán, az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján, így tehát például munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony és megbízási jogviszony esetén.

6. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

7. Ha a kötelező adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az Adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

8. Jelen Szabályzat szempontjából érintett valamennyi, az Adatkezelő weboldalát használó illetőleg az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló valamennyi természetes személy.

9. Jelen Szabályzat szempontjából adatkezelőnek minősül az I. pontban is megjelölt Németh Boglárka egyéni vállalkozó és Róka Ádám egyéni vállalkozó.

10. Adatkezelésre az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás(ok) igénybevétele, illetőleg az ezekhez kapcsolódó szerződések megkötése, továbbá a szerződő felekkel való kapcsolattartás, illetőleg a weboldal használata érdekében kerül sor. A szolgáltatás(ok) igénybevételéhez az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • Név;
 • Számlázási név és -cím
 • Szállítási név és -cím; 
 • E-mail cím; 
 • Telefonszám. 

11. Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

12. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – kivéve jogszabályi engedély vagy kötelezettség alapján – senkinek nem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra.

13. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személyek: a személyes adatokat az adatkezelő, valamint együttműködő partnerei kezelhetik, a jelen Szabályzatban rögzített alapelvek tiszteletben tartásával. 

14. Az Adatkezelő a fentieken túl a személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – kivéve jogszabályi engedély vagy kötelezettség alapján – senkinek nem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra.

15. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

16. Az Adatkezelő felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.

17. Az adatkezelési jog megszűnése esetén az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat törli.

18. A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

19. A megadott személyes adatok valódiságáért az érintett felel.

IV. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok: 

 • a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 
 • b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); 
 • c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 
 • d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 
 • e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 
 • f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.  

V. Ügyfélkapcsolatok és egyes adatkezelések

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli. 

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. 

5. Az Adatkezelőezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

Kapcsolatfelvétel 

1.Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat  Az adatkezelés célja 
Név  Azonosítás 
E-mail cím  Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése 
Telefonszám  Kapcsolattartás 
Üzenet tartalma  A válaszadáshoz szükséges 
A kapcsolatfelvétel időpontja  Technikai művelet végrehajtása 
A kapcsolatfelvétel-kori IP cím  Technikai művelet végrehajtása 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. 

A személyes adatokat az Adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:  

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 8272 Balatoncsicsó, Gyöngyvirág utca 12. címen, 
 • e-mail útján a nivegy@nivegy.com e-mail címen,  
 • telefonon a +36 20/565-7910 számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont. Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, hozzájárul, hogy a kapcsolatfelvétel során hozzánk került személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) a jelen szabályzatnak megfelelően kezeljük. 

8. Tájékoztatjuk, hogy

 • a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, illetve ajánlat adásához szükséges vagy szerződéses jogviszony esetén jogszabályi kötelezettségen (együttműködés) alapul. 
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk. 
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

Ügyfélkapcsolat 

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:  

Személyes adat  Az adatkezelés célja 
Név, e-mail cím, telefonszám  Kapcsolattartás, azonosítás, szerződések teljesítése, üzleti cél. 

2. Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megkereséseket tartalmazó levelek az érintett törlési kérelméig tart, de maximum 2 év.

A személyes adatokat az Adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 8272 Balatoncsicsó, Gyöngyvirág utca 12. címen, 
 • e-mail útján nivegy@nivegy.com e-mail címen,  
 • telefonon a +36 20/565-7910 számon.

7. Az adatkezelés jogalapja:

7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja.  

7.2. A szerződésből eredő követelések érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-ában előírt határidő 5 év. 

6:22. § [Elévülés] 

 • (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
 • (2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
 • (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
 • (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis. 

8. Tájékoztatjuk, hogy  

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a szerződést teljesíteni/egyéb kérését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését/a szerződést teljesíteni, vagy a kérését feldolgozni.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” text_text_color=”#050403″ text_font_size=”18px” global_colors_info=”{}”]

Panaszkezelés 

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat  Az adatkezelés célja 
Vezeték-és keresztnév  Azonosítás, kapcsolattartás 
E-mail cím  Kapcsolattartás 
Telefonszám  Kapcsolattartás 
Számlázási név és cím 

 

Azonosítás, a megrendelt termékekkel vagy szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése 

2. Az érintettek köre: A weboldalon, e-mail vagy postai úton kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról, panaszról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 (három) évig kell megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 8272 Balatoncsicsó, Gyöngyvirág utca 12. címen, 
 • e-mail útján a nivegy@nivegy.com e-mail címen,  
 • telefonon a +36 20/565-7910 számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

8. Tájékoztatjuk, hogy 

 • a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát. 

Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe.  

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozó(ka)t vegyen igénybe, aki(k) vagy amely(ek) megfelelő garanciákat nyújt(anak) az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. 

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli. 

 A GDPR Rendelet 82. cikkében foglaltaknak megfelelően az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a Rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.  Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a jelen bekezdésben meghatározott kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen. 

Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.  

Tárhely-szolgáltatás: 

 • Név: AB Plusz Bt.  
 • Cím: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48. 
 • Mobil: +36 1 445 0509
 • E-mail: abplusz@abplusz.hu
 • Web: https://www.abplusz.hu 

VI. Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek

Weboldalunkon rendszeresen beszámolunk a Nivegy-völgyben található településeket érintő hírekről, rendezvényekről, eseményekről, programokról, amelyek kapcsán kép- és videófelvételeket is megjelentetünk, továbbá Megbízóinkat, mint szolgáltatókat is felvonultatjuk Weboldalunkon és Közösségi média felületeinken, információk és képfelvételek kíséretében. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben. 

Az adatkezelés célja: A weboldal látogatóinak tájékoztatása. 

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján. 

A kezelt adatok köre: A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása. 

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig. 

Jogérvényesítés: Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken a weboldal üzemeltetőjétől. Adatai törlését is kérheti, s kérésére azokat a felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető, weboldalunkról eltávolítjuk. 

Kik ismerhetik meg az adatokat? A weboldalunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az oldalt. 

VII. Cookie-k (sütik) kezelése

A www.nivegy.com weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. 

Mik azok a cookie-k? 

A cookie-k (más néven: sütik) kisméretű szöveges adatfájlok, melyeket a felkeresett honlapok helyeznek el a felhasználók számítógépén vagy mobilkészülékén, ez utóbbiak hozzájárulásával. A cookie-kat széles körben használják annak érdekében, hogy a felhasználók beállításainak elmentése révén javítsák a webhelyek működésének hatékonyságát. A cookie-k továbbá nyomon követik az Ön tevékenységét az interneten, és ennek alapján létrehozzák az Ön felhasználói profilját, majd annak megfelelő célzott online reklámokat jelenítenek meg az Ön számára.

1. Gyakran előforduló cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”,” Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönítése és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa 

 • Munkamenet sütik (session)
  Állandó vagy mentett sütik
  Statisztikai sütik 

Adatkezelés időtartama 

 • Munkamenet sütik: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
  Állandó vagy mentett sütik: az érintett törléséig
  Statisztikai sütik: 1-2 hónap 

Kezelt adatkör: Az Ön böngészésre használt eszközén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogatás kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – az Ön böngészésre használt eszközének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az eszköz paraméterei, az Ön által a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Ezek megosztásáról Ön dönt a felvillanó ablakban részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival. 

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. 

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

Továbbá, a cookie-k használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése alapján az Ön hozzájárulása. A cookie-ek elhelyezését az Ön böngészésre használat eszközén a Honlapra történő első belépéskor felvillanó tájékoztató ablakban hagyta jóvá. 

9.A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni, illetve törölni: 

Google Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari 

Google és Facebook szolgáltatások használata 

Google Ads (Adwords) konverziókövetés használata 

1. A „Google Ads (Adwords)” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). 

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. 

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. 

4. Minden Google Ads (Adwords) ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads (Adwords) ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. 

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads (Adwords) konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. 

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. 

7.További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/ 

A Google Analytics alkalmazása 

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.  

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.  

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.  

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu  

A Google Analytics adatkezeléséről további információkat ide kattintva olvashat. 

Közösségi oldalak 

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta”, azaz kedvelte a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.  

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése. 

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. 

VIII. Az érintettek jogai

Amennyiben úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot a nivegy@nivegy.com címen, vagy postai levelezési címünkön (székhely), hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.  

 1. Az érintett hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR Rendelet 15. cikk (1) bekezdésében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön a GDPR Rendelet 16. cikkében foglaltaknak megfelelően jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a GDPR Rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsoroltak közül bármely indok fennáll. 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön, mint érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett jogszabályszerűen tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből jogosult végezni.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben a GDPR Rendelet 20. cikk (1) bekezdés a.) és b.) pontjaiban foglaltak teljesülnek.

7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 Az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések Az érintett kérelmére az Adatkezelő tömör, átlátható, érhető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt közérthető formában, ingyenesen a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelők kötelesek az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Figyelembevéve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, szükség esetén a fenti határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét adatkezelő a tájékoztatás kiadása előtt közli. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg kell tagadni, 

 • ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását. 
 • az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. 

IX. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve, ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.

A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről. 

X. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a GDPR Rendelet 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

Panasztételi lehetőség, Jogorvoslati jog 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
 • 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9. 
 • Telefon: +36-1-391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838 
 • Fax: +36-1-391-1410 
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 • Weboldal: www.naih.hu 

XI. Záró rendelkezések

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:  

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) 
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) 
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) 
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) 
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról 
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről 
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A jelen szabályzattal kapcsolatos bármely perre, jogvitára, eljárásra vagy követelésre, annak jellegétől függetlenül, a magyar jog irányadó és az említetteket e jog szerint kell értelmezni. 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására. 

Letölthető dokumentumok 

Adatvédelmi incidens jegyzőkönyv
Az éritettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Hozzájárulás GDPR szerint